Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25
maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
"RODO" informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu https://domoweconieco.pl jest firma ARTYZAN
Marcin Skwarek z siedzibą: 32-540 Trzebinia, ul. Lipcowa 64. NIP: 6281926889, REGON: 851720221.
Dane kontaktowe Firmy: adres e-mail
sbs@domoweconieco.pl lub listownie, na adres siedziby.
2. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
• świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie https://domoweconieco.pl ,
• udostępnienia Sklepu w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę - podstawą prawną
przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy –
marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez
Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla
celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi portalu
https://domoweconieco.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
• podmioty świadczące usługi dostawy produktów, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych,
• Payu.pl - podmiot świadczący usługi płatności on-line.
• GLS – podmiot świadczący usługi w zakresie logistyki.
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się
do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze marki